Voorwaarden

Het doel van SSK is het financieel ondersteunen van het Kudelstaartse verengingsleven. Iedere vereniging die een duidelijke binding heeft met Kudelstaart kan bij ons schriftelijk een aanvraag indienen. Deze zal dan in het bestuur worden behandeld en de uitkomst daarvan wordt na de eerstvolgende bestuursvergadering aan u gecommuniceerd.

Wij willen graag goed kunnen verantwoorden aan welke verengingen een bijdrage leveren en waarom we dat doen. Daarbij hoort dat we weten wat uw vereniging met het aangevraagde geld gaat doen, dat het geld daar ook daadwerkelijk aan wordt besteed en dat er geen andere inkomstenbron is om de kosten af te dekken.

Omdat we de verenigingen van Kudelstaart graag financieel ondersteunen en ook snel willen reageren vragen we u bij uw aanvraag rekening te houden met het volgende:

 • Aanvragen moeten schriftelijk aan ons worden verzonden. Bij voorkeur via het aanvraagformulier.
 • Aanvragen kunnen alleen namens een vereniging of stichting worden ingediend.
 • Uw aanvraag moet betrekking hebben op een duidelijk omschreven uitgave. 
 • Uw aanvraag moet uiterlijk één maand voordat u de kosten maakt bij ons zijn ingediend. Aanvragen voor kosten die reeds zijn gemaakt worden niet in behandeling genomen.
 • Uw aanvraag moet duidelijk vermelden welk bedrag wordt aangevraagd en aan welk doel of voor welke bestemming dit bedrag zal worden gebruikt.
 • Aanvragen moet zijn voorzien van een begroting. Uit deze begroting moeten we kunnen afleiden hoe het aangevraagde bedrag is opgebouwd of tot stand is gekomen.
 • De aanvraag moet een motivatie bevatten waarom u vindt dat dit bedrag niet uit de normale inkomsten of reserves van uw vereniging kan worden bekostigd.
 • De aanvraag moet het rekeningnummer (IBAN) en de tenaamstelling vermelden waarop een eventueel toegekend bedrag kan worden overgemaakt.
 • Het kan zijn dat u voor dezelfde bestemming ook elders een financieringsaanvraag doet of hebt gedaan. Bijvoorbeeld bij Kudelstaart voor Kudelstaart, het Schipholfonds of het Meerlandenfonds. Dat hoeft geen belemmering voor ons te zijn uw aanvraag te honoreren, maar we willen het weten dat dit het geval is. Dit om te voorkomen dat u uiteindelijk meer inkomsten ontvangt dan dat u kosten maakt.
  Mocht ook u elders een aanvraag ter ondersteuning hebben gedaan of bent u van plan dit te doen, vermeldt dit dan in uw aanvraag. Vermeld hierbij bij welk ander fonds of op welke andere plek u ook financiële ondersteuning hebt gevraagd en waarom u ervoor heeft gekozen op meerdere plekken financiering voor dezelfde bestemming te vragen.
 • Wanneer een aanvraag wordt gehonoreerd kan het zijn dat onze penningmeester direct het toegekende bedrag aan uw vereniging overmaakt. Het kan ook zijn dat het bestuur uw aanvraag honoreert, maar de verstrekking van het bedrag uitstelt tot de kosten zijn gemaakt. In dat geval kunnen we u vragen eerst de factuur aan ons te overleggen voordat we tot betaling overgaan. Afhankelijk van uw aanvraag en ons besluit daarover kunnen we uw leverancier direct betalen of het bedrag aan uw vereniging overmaken.
 • Inhoudelijk gelden in ieder geval de volgende criteria:
  • Het evenement of ander resultaat van de uitgave moet van meerwaarde zijn voor inwoners uit Kudelstaart. 
  • SSK financiert geen teamfeesten. Eventueel kan wel een aanvraag worden ingediend voor en jubileum of festiviteiten die voor een groot deel van Kudelstaart toegankelijk zijn.
  • SSK financiert ook geen teamuitjes.
  • Voor onderhoud aan accommodatie kan alleen een aanvraag worden ingediend als er sprake is van onvoorziene onderhoudsuitgaven.
 • Het bestuur kan afwijken van de bovenstaande voorwaarden of aanvullende voorwaarden stellen, wanneer zij van mening is dat de aanvraag dit nodig maakt.
 • Na de behandeling van uw aanvraag in onze bestuursvergadering zullen we u inlichten over de uitkomst. Dit kan door overmaking van het toegekende bedrag of een op andere wijze wanneer het genomen besluit daarom vraagt.
 • De beslissing van het bestuur is bindend en definitief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Het bestuur van SSK verantwoord haar inkomsten en uitgaven in een jaarverslag.